Certifikácie

Nasledovné medzinárodne uznávané certifikáty su výsledkom našej dlhoročnej a úspešnej práce v programoch, ktoré Vás vždy s nadšením školíme. Ak nechcete nič riskovať, tak hľadajte certifikovanych lektorov. Pýtajte si spolu s cenovou ponukou aj meno lektora a informujte sa o jeho odborných kompetenciach. U nás sa môžete na lektora vždy spoľahnúť.

MOS Excel 2016 - Expert - Marek Fuska    GOOGLE - Digitalna garaz - 2016 - Marek Fuska    MOS Word 2016 - Expert - Marek Fuska

Microsoft Office Specialist - Excel 2016 - Expert

Microsoft Office Specialist - Word 2016 - Expert

Google - Digitálna garáž

VOP

Všeobecné obchodné podmienky

Postup po zaslaní objednávky

Po prijatí objednávky bude objednávateľovi zaslaná zálohová faktúra, ktorá zároveň slúži ako záväzná prihláška pre účasť na vybranom kurze.

Podmienkou rezervácie miesta na školení je pripísanie účastníckeho poplatku na účet spoločnosti IVIT – Inštitút vzdelávania informačných technológii, s.r.o., najneskôr však v deň splatnosti zálohovej faktúry. V opačnom prípade bude rezervácia miesta na kurze uvoľnená pre iných záujemcov. V prípade oneskorenej platby zaniká rovnako nárok objednávateľa na už poskytnuté zľavy zo základnej ceny kurzov a miesto na kurze je potrebne overiť mailom alebo telefonicky.

Iný termín a spôsob úhrady môže byť realizovaný jedine po dohode s obchodným oddelením.

Ak nebude platba prevodom pripísaná na účet firmy v deň zahájenia kurzu, vyhradzuje si IVIT – Inštitút vzdelávania informačných technológií, s.r.o., právo požadovať doklad o bankovom prevode. Na základe úhrady účastníckeho poplatku bude objednávateľovi vystavená faktúra - daňový doklad.

Účastnícky poplatok verejných kurzov zahŕňa výučbu, použitie výpočtovej techniky, študijné materiály (pokiaľ v popise kurzu nie je uvedené inak) a vystavenie osvedčenia o absolvovaní kurzu. V cene kurzu je taktiež zahrnuté občerstvenie počas prestávok (káva, čaj, minerálka).

Podmienky zrušenia účasti na kurze

Každé zrušenie účasti (storno) na objednanom kurze alebo zmena termínu dopytovaného kurzu musí byť oznámené písomne.

Objednávateľ má právo zrušiť objednané služby písomne s uvedením: mena objednávateľa, kontaktných údajov, termínu a času akcie a dôvodu zrušenia akcie. Oznámenie o zrušení objednaných služieb je potrebné uskutočniť čo najskôr písomne e-mailom alebo poštovou zásielkou. Pre určenie počtu dní pri výpočte storno poplatkov je rozhodujúci deň doručenia písomného zrušenia akcie.

Výška storno poplatku v prípade zrušenia akcie zo strany účastníka:

►14 a viac pracovných dní pred termínom realizácie kurzu – bez poplatku

►13 až 7 dni pred termínom realizácie kurzu – 30% z ceny účastníckeho poplatku kurzu

►6 až 3 dni pred termínom realizácie kurzu – 50% z ceny účastníckeho poplatku kurzu

►1 až 2 dni pred uskutočnením akcie – 100 % z ceny účastníckeho poplatku kurzu

►neúčasť na kurze bez uskutočneného storna zo strany objednávateľa – 100 % z ceny účastníckeho poplatku kurzu

Neúčasť na kurze bez uskutočneného storna zo strany objednávateľa – 100 % z ceny účastníckeho poplatku kurzu (v prípade neúčasti na kurze poplatok za kurz nevraciame, objednávateľ má právo poslať za seba na kurz náhradného účastníka. Finančné vzťahy medzi pôvodným a náhradným účastníkom rieši výhradne pôvodný účastník). Akceptujeme iba písomné potvrdenie o stornovaní účasti na podujatí. V tlačenej verzia na adresu spoločnosti (pre výpočet storno poplatku sa počíta termín doručenia zásielky). V prípade elektronickej verzie na mailovú adresu spoločnosti – ivit@ivit.sk.

Storno poplatok vo výške 100 % z ceny kurzu pri neúčasti na kurze, sa posudzuje individuálne.
V prípade výnimočných situácií je možné dojednať osobitné storno podmienky.

Presun / zrušenie termínu verejného kurzu

Spoločnosť IVIT – Inštitút vzdelávania informačných technológii, s.r.o. si vyhradzuje právo presunúť termín konania kurzu pri nedostatočnom počte prihlásených účastníkov (toto neplatí pri garantovanom kurze), ako i v prípade udalostí, ktoré nemôže spoločnosť ovplyvniť (zásah vyššej moci, prerušenie dodávky elektrickej energie, zmena epidemiologických opatrení, náhla práceneschopnosť lektora a pod.).

V prípade zrušenia plánovaného termínu verejného školenia môže byť účastníkovi ponúknutý aj individuálny kurz v skrátenom rozsahu, vzhľadom na to, že celá pozornosť lektora, ako aj tempo a obsah výučby sú prispôsobené jedinému účastníkovi. V prípade, že by účastník o individuálny kurz záujem neprejavil a náhradný termín verejného školenia by mu nevyhovoval, bude mu vrátená plná výška uhradeného poplatku za kurz.

Záverečné ustanovenia

Odberateľ svojím súhlasným konaním (objednaním miesta na ním zvolenom kurze) potvrdzuje, že sú mu vyššie uvedené storno podmienky známe, súhlasí s nimi a prijíma ich v plnom rozsahu. Odberateľ ďalej berie na vedomie dodacie podmienky a uhradí finančnú čiastku za objednanú účasť na kurze v plnej výške prevodom na účet spoločnosti IVIT – Inštitút vzdelávania informačných technológii, s.r.o.

Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetových stránkach www.kurzy-it.sk v deň odoslania objednávky záujemcom, ktorý ich záväzným objednaním kurzu zároveň bezvýhradne prijíma.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na prípadnú zmenu, či doplnenie obchodných podmienok. Ak dôjde ku zmene obchodných podmienok v období medzi objednávkou a samotným poskytnutím služby, o tejto zmene poskytovateľ zákazníka oboznámi. Zákazník nové znenie obchodných podmienok potvrdí alebo má právo od zmluvy odstúpiť.

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 15.3.2013.

Všetky ďalšie podmienky ohľadne úhrady, resp. neuhradenia pohľadávky sa riadia Obchodným zákonníkom podľa jeho aktuálne platnej novely.

S účinnosťou od 20.3.2020 je potrebné sledovať aj aktuálne epidemiologické opatrenia - viac na https://www.kurzy-it.sk/opatrenia

IVIT - Inštitút vzdelávania informačných technológií, s.r.o.
Farská 1342/50, 94901 Nitra, Slovenská Republika

Fakturačné údaje a bankové spojenie nájdete v kontaktoch.


Používame naše súbory cookies a aj tretích strán, aby sme vám poskytli tie najlepšie služby a získali štatistiky o vašej návšteve. Ak pokračujete, súhlasíte s používaním súborov cookies.